INLOGGEN


Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten cf Art.3.6 in de statuten van de stichting:

Monday, 05 February 2024 08:18

Doelstelling

De doelstelling van de stichting Hope for Nepal zoals verwoord in artikel 2 van de statuten van de stichting:

Financiële verantwoording

TOELICHTING:

BATEN

1. Ontvangen giften zonder bestemming door gever

2. Ontvangen giften voor Kerkbouw in Nepal

3. Ontvangen giften voor overige projecten*

LASTEN

4. Uitgekeerd aan kerbouw projecten in Nepal

5. Uitgekeerd aan ander projecten dan kerkbouw in Nepal

6. Nog uit te keren aan kerkbouwprojecten in Nepal

7. Nog uit te keren aan overige projecten* in Nepal

8. Operationele kosten zoals promotie via website en bankkosten

 * Dit betreft o.a. hulp aan aardbevingslachtoffers, opvang weeskinderen, training en opleiding voorgangers (LEAD-Nepal), werkbezoeken, diakonaal werk van de kerken in Pokhara, hulp aan ouderen en evangelisatieprojecten.

 

IN   2021 2022
1 Giften Algemeen € 405.00 € 583.35
2 Giften voor Kerkbouw € 2,850.00 €  4,231.85
3 Giften voor overige projecten € 11,017.50
€ 7,851.73
  TOTAAL INKOMSTEN € 14,272.50 € 12,666,93 
       
UIT   2021 2022
4 Uitgekeerd voor Kerkbouw € 5,119.80 € 1,806.00
5 Uitgekeerd overige projecten € 6,670.00 €  8,092.58
6 Nog uit keren aan Kerkbouw -€ 769.80 €  1,656.05
7 Nog uit te keren aan overige projecten € 1,860,97 €  1,620.12
8 Operationele kosten € 389.09 €  712.41
  Resultaat € 1,002.44 €  -1,220.23
  TOTAAL UITGAVEN € 14,272.50 € 12,666.93

 

 

 

 

 

In 2023 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

Promotie:

Via berichtgeving op de website van de stichting is het laatste nieuws vanuit Nepal bijgehouden en gepubliceerd. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van e-mail en sociale media om bekendheid te geven aan het werk van de stichting. Dit heeft erin geresulteerd dat er totaal €12.718,99 is binnengekomen aan giften voor verschillende projecten.

Financiële ondersteuning projecten

In 2023 is er €3.810 uitgekeerd aan kerkbouw en  €12.933  aan overige projecten, zoals hulp  aan de slachtoffers van de aardbeving in Jajarkot, opvang kansarme kinderen, opleiding van voorgangers en sociale projecten uitgevoerd door Christelijke organisaties.

Netwerken:

Via de gebruikelijke kanalen is er contact onderhouden met kerken en individuele belangstellenden in Nederland enerzijds en anderzijds met kerken en Christelijke organisaties in Nepal.

Er zijn in 2023 door/namens de stichting geen bezoeken gebracht aan Nepal.

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 30221776

 

Bankgegevens:

IBANnummer NL10 ABNA 0524 649 324 t.n.v. St. Hope for Nepal te Apeldoorn (banknummer zonder spaties!).

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Jan Smit (06 1355 1843)

Penningmeester: Hans Cramer

Secretariaat: Marja Zwaal

 

Postadres: Sportlaan 224, 7312TW Apeldoorn

 

Emailadres: reageer via het contactformulier.

De stichting is erkend als ANBI instelling, uw giften zijn dus aftrekbaar!

De stichting stelt zich ten doel om:

In 2023:

 • de voorlichting over de algemene situatie in Nepal en die van de christenen aldaar ter hand te houden door het up-to-date houden van de website van de Stichting en het verzorgen van presentaties naar behoefte.
 • het aantal ondersteunde/gefinancierde projecten/personen in Nepal uit te breiden met tenminste 20%.
 • de aandacht voor fondswerving op te voeren.
 • tenminste één bemoedigings-/contactreis aan Nepal te brengen.

 

In 2024:

 • de voorlichting over de algemene situatie in Nepal en die van de christenen aldaar ter hand te houden door het up-to-date houden van de website van de Stichting en het verzorgen van presentaties naar behoefte.
 • de aandacht voor fondswerving te verbeteren.
 • het aantal ondersteunde/gefinancierde projecten/personen in Nepal uit te breiden met tenminste 20%.
 • tenminste één bemoedigings-/contactreis aan Nepal te brengen.

In 2025:

 • de voorlichting over de algemene situatie in Nepal en die van de christenen aldaar ter hand te houden door het up-to-date houden van de website van de Stichting en het verzorgen van presentaties naar behoefte.
 • de aandacht voor fondswerving te verbeteren.
 • het aantal ondersteunde/gefinancierde projecten/personen in Nepal uit te breiden met tenminste 20%.
 • tenminste één bemoedigings-/contactreis aan Nepal te brengen.